Cele

Do naszych celów zalicza się:

  1. Kultywowanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości tożsamości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

  2. Działania wspomagające rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych i regionalnych

  3. Działania na rzecz wspierania rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i dorobku SGGW

  4. Wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

  5. Rozwój krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży